ADEX ürünleri, büyük ki?ili?in say?s?z evinin duvarlar?n?n yan? s?ra, sinema ve e?lence dünyas?ndan ünlülerin duvarlar?n?; birçok filmde ve televizyon dizisinde görülmü?lerdir; saraylar? fethettiler; Yumu?ak vuru?lar ve ince darbelerle i?çili?i ve yüzy?ldan fazla bir süredir devam eden gelene?i sa?layan bilgeli?i birle?tiriyorlar.

ADEX, 1897 y?l?nda Bay Miguel Piñón Castelló taraf?ndan kurulan ve ?El Siglo? ad?yla sektördeki en eski fabrikalardan biridir ve o?lu Bay Miguel Piñón Guinot taraf?ndan sürdürülmü?tür. Aslen Onda kentinin merkezinde bulunan ve halen i?gal etti?imiz binada yer alan fabrika, üretiminin önemli bir k?sm?n? boyal? fayans üretimi ve f?r?nlarda pi?irilen özel parçalar?n imalat?na adam??t?r. O zamanlar yerel seramik gelene?ine göre Araplar.

O zaman bile, ressam Salvador Dalí?nin i?birli?ini ara?t?rd?; çizimleri özel bir karo koleksiyonunda yakaland?, bu sayede Amerika?ya ilk ihracat yapan kiremit ?irketlerinden biri oldu. ?u anda, i?imize öncülük etmeye devam eden üçüncü ve dördüncü neslimiz, azulejera ailesi gelene?ini uzun süredir devam ettirmek, mü?terilerimize özveriyle ve hizmet vermekle, bizi her zaman karakterize eden özel ürünler sunmaktay?z.

Aksesuar Group Adex firmas?n?n Ürünlerini Türkiye ? Azerbaycan ve Irak showroomlar?nda sat???n? gerçekle?tirektedir.

ar
????? ??? ????