Treemme Rubinetterie

1968 –
Birkaç kelimeyle özünü özetlemek için ba?lang?çta ?Rubinetterie Toscane 3M? olarak adland?r?lan Treemme Rubinetterie ?irketi, Siena eyaletindeki Asciano’da kuruldu: ?irket 3 kurucu üye taraf?ndan kuruldu (Renato Michelangioli, Armando Medina ve Guido Mencarelli) – soyad? ayn? ba? harfini payla??yor – Toskana’da  musluklar ve armatürler üretiyor. ?irket, tüm musluk üretim sürecinde (döküm, galvanik, cilalama, bitirme ve montaj) ve ba?ar?s?n? ilk günden mühürleyecek olan ola?anüstü organizasyon sayesinde h?zla geli?ti. Tüketiciler, kaliteye ve mü?teri hizmetlerine yönelik titiz yakla??m? k?sa sürede fark edecek ve takdir edeceklerdi.

1980 –
?irket, Arcobaleno (Gökku?a??) koleksiyonunu tasarlayan DESIGN CALONACI & GAZZEI stüdyosu ile de?erli i?birli?i sayesinde ürün yelpazesini renkli olarak piyasaya sürdü.

1989 –
Uluslararas?la?ma a?amas?nda, ?irket ad?n? Rubinetterie 3M (“toscane” kelimesi olmadan) ve daha sonra Treemme Rubinetterie olarak de?i?tirdi ve sadece ?talya’da de?il, deniza??r? ülkelerde de zemin kazand?.

Treemme Rubinetterie ?irketi son zamanlarda tasar?m alan?nda da son derece ba?ar?l? oldu ve klasik ve daha geleneksel çizgilerini ihmal etmeden, ürünlerinin ki?iselle?tirilmesine ve yenili?ine daha fazla odakland?. Tan?nm?? tasar?m stüdyolar?na yeni formlar ve fikirler geli?tirme görevi verildi, örne?in: QUADRA için mimar Missanelli, BRIDGE için Amerikal? tasar?mc? Remi Theberg ve daha yeni CUT, PAO ve BLOK serileri için G. Vegni Design stüdyosu; ikincisi, Frankfurt’taki ISH fuar?nda prestijli DESIGN PLUS 2007 ödülüne lay?k görüldü.

Treemme Rubinetterie

Kurulu?undan k?rk y?l sonra Treemme Rubinetterie, gelenekselden daha yenilikçi hatlara uzanan yeni koleksiyonlar önermeye devam ederken, geli?mesine ve geli?mesine izin veren özelliklerini korur: yüksek kalite ve kusursuz hizmet.

Ürünlerinin men?eine öncelik veren ?irket, ?talya’daki tedarikçilerini özenle seçiyor ve üretiminin %80’ini kendi bünyesinde gerçekle?tiriyor. Ürünler tamamen ?talya’da üretilmektedir.

Aksesuar Design olarak, geni? ürün yelpazemizde yer alanTremme Rubinetteride’ ürünlerine ma?azam?zdan ula?abilirsiniz.

 

ar
????? ??? ????