BERTOCCI Türkiye

Hikayemiz 90 y?l önce ba?lad?. Arnolfo Bertocci ?irketi kurdu?unda Eylül 1929’du. O zaman oldu?u gibi bugün de yolumuz bölgesellik, i?çilik ve özgünlükten olu?uyor, tamam? ?TALYA’DA YAPILDI, bugün de o zamanki gibi ara?t?rma, tasar?m, yenilik ve i?levselli?e yat?r?m yaparken, i?çili?i ve üretim optimizasyonunu korurken, en yüksek kalite standartlar?n? birinci s?raya yerle?tirerek destekliyoruz. tüm mü?terilerimizin memnuniyeti.

az
Yuxar?ya sürü?dürün