Fantini Rubinetteria

1947 de Givoanni ve Ersilio Fantini Karde?ler taraf?ndan kurulan ve bir aile ?irketi olan Fantini ,?talyan tasar?m fabrikas?n?n tipik bir örne?idir.Fantini asla ba?ar?s?z olmayacaklar? net ve iddial? bir hedefle ürün  icat ediyor ve üretiyor.Yeni ürün tasarlarken ,tasar?m ve teknik birlikte ilerlerken nihai amac?m?z mükemmeli?e ula?makt?r. Biliyoruz ki en küçük detaydaki inovasyon bile  bu üretken evrende  ya?am kalitesinin iyile?tirilmesine katk?da bulunabiliriz. Bu sebepleTasar?m, Fantini'nin DNA's?n?n bir parças?d?r. Sürekli yenilikçi, modern, özgün modelleri ile alan?nda ad?ndan bahsettirmi? bir firmad?r. 
Aksesuar Design olarak, Fantini'nin ürünlerini sat???n? yapmaktay?z.

F

 

az
Yuxar?ya sürü?dürün