L?NEATRE Türkiye

LINEATRE, 1983 y?l?nda, deneyimli yerel i?çilerin yard?m?yla ah?ap ve mobilya endüstrisinde geçirdi?i otuz y?ll?k bir deneyimin ard?ndan Fernando Berti taraf?ndan kuruldu. Banyo mobilyas? üretimi için kurulan ?irket, daha sonra ürün yelpazesini geni?leterek, hamam için komple mobilyalar olu?turur. Klasik ve orjinal tarz?, malzemelerin kalitesi, kaliteli i?çilik, geleneksel tekniklerle yap?lm?? ve çok k?ymetli olmas? ile dikkat çekiyor. Sürekli yeni malzemeler ara?t?rmas?, yeni modellerin yarat?lmas? ve gittikçe daha fazla rafine edilmi? i?leme teknikleri sayesinde, LINEATRE özgünlük ve yarat?c?l?k aç?s?ndan banyo sektöründe büyüyebilir ve lider olabilir ve ?u an için önemli bir referans noktas?d?r. profesyoneller.

az
Yuxar?ya sürü?dürün