DESIGN IS OUR PASSION

"Hayal dünyan?z?n, Hayat mimar?"

DÜNYA MARKALARI

Distribütörü oldu?u ve uluslararas? platformda kendini ispatlam?? 100?ün üzerinde özel markan?n ürünlerini bünyesinde toplayan Aksesuar Group, dü?ledi?iniz mekânlar? gerçe?e dönü?türüyor.

Trendi belirleyen ürünleri ke?fedin

H?ZMETLER?M?Z

3D DESIGN

Uzman tasar?m ekibimizin temel amac?, kullan?c? memnuniyetine odakl? fonksiyonel mekanlar olu?turmakt?r. ?sabetli malzeme seçimi, sürdürülebilir bir kalite ile estetik olgular?n bir araya getirilmesi, en çözümsüz gibi duran konularda bile ?a??rt?c? çözümler sunabilir. Tasar?m ke?iften itibaren sonuca kadar tam da bu yüzden profesyonellerce yönetilmesi gereken bir süreçtir. Ke?if ekiplerimiz uygulama alan?ndan raporlad?klar? teknik bilgileri tasar?m ekibimize detayl? olarak aktar?r. Tasar?m ekibimiz sizin zevkleriniz do?rultusunda 3D görselleri haz?rlar. Size özel sundu?umuz bu üstün tasar?m hizmetimiz için ekstra bir ödeme talep etmiyoruz.

NAKL?YE

Nakliyat, ürünün gerektirdi?i tutum ve davran??lara sahip teknik ekip gerektiren hassas bir süreçtir. Nakliyat, ürünün gerektirdi?i tutum ve davran??lara sahip teknik ekip gerektiren hassas bir süreçtir. Sat?n ald???n?z ürünleri uygun ko?ullar ve araçlarla, adresinize teslim ediyoruz.

SERV?S & MONTAJ

Her bir ürünün uygun ekip ve araçlarla, ürünün gerektirdi?i titizlikle yerine montajlanmas?, olas? zararlar? ve ek maliyetleri bertaraf etmek aç?s?ndan önemlidir. Mü?teri memnuniyeti odakl? hizmet veren deneyimli uzman ekiplerimizle sat?? sonras?n? destekliyor, kurulum gerektiren tüm ürünler için hiç bir hizmet bedeli alm?yoruz.

ÜRÜN GARANT?S?

Profesyonel montaj servisimiz, özel e?itimleri gere?i ürün kurulumunda i?inin ehli, test a?amas?nda ise güvenilir oldu?u kadar bütçenize dost bir hizmettir. Montaj?n? yapt???m?z tüm ürünlere 2 y?l firma garantisi ve süresiz servis garantisi avantaj?yla sunuyoruz.

VIP SERV?S

?stanbul trafi?i malumunuzdur, ?stanbul?da adres bulmak ise ba?ka bir macerad?r. Elbette ki yola ç?kt???n?z taktirde sizi yönlendirme konusunda daima haz?r?z olaca??z. Ancak nerede oldu?unuzu ve sizi saat kaçta almam?z gerekti?ini bizlere bildirdi?iniz taktirde, VIP servis görevlimiz sizi adresinizden alacak ve geli? gidi?te ilgili ya?ayaca??n?z endi?eyi ortadan kald?rmaktan memnuniyet duyacakt?r.
Her hayat özeldir; Aksesuar Design, sizin fark?n?z?

APPLICATION

Sat???n? yapt???m?z Dünya markalar?n?n ürün ve aksesuarlar? ile size özel tasarlad???m?z kombinasyonlar?, proje onay? akabinde i?i ele alan uzman ekiplerimizin özenli uygulamalar? ile taçland?r?yoruz. Be?eni ve al??kanl?klar?n?zla örtü?en kaliteli mekanlarda mutlu ya?aman?z, bizlerin tek referans? olacak.

DESIGNERS

ZAHA HADID

Zaha Hadid 1950?de Ba?dat?ta do?mu?tur.
Pek çok uluslar aras? yar??man?n kazanan? olan Hadid?in, tasar?mlar? daha önce in?a edilmemi? projelerdir.

ROMAN ESTEVE

Ramón Esteve (1964), 1991’den beri stüdyonun kurucusu ve yöneticisidir. Onun gücü, Casa Sardinera ve Refugio en la Viña gibi sembolik konut projelerinde çok iyi yans?yan bir trend olan Akdeniz mimarisidir.

SIMONE MICHELI

?talyan mimar ve tasar?mc? Simone Micheli (1964), 1990 y?l?nda kendi mimarl?k stüdyosunun kurucu orta??yd?. Tasar?m?, kendine has güçlü kimliklere sahip benzersiz kreasyonlar?n? ?ekillendirirken göz önünde bulundurdu?u, verimlilik ve sürdürülebilirlik üzerine kuruludur.

RICHARD ROGERS

ogers Stirk Harbour & Partners uluslararas? prestijli bir stüdyodur. Richard Rogers (1933), Londra’daki sembolik Georges Pompidou Merkezi’nin yan? s?ra Lloyd’s binas? ve Millenium Dome gibi di?er mimari mücevherlerin ortak yarat?c?s?d?r.

en_US
Scroll to Top