CAPPELETTI

1956 Y?l?nda kurulan Cappelletti srl
klasik tarzda lüks mobilyalar tasarlayan, üreten ve satan bir ?irkettir .

Cappelletti ürünleri, ?irketin tarihi ve sanatsal miras? olan zanaat prosedürleriyle yap?lan seçkin de?erli metal süslemelerin eklenmesi gereken, i?çilik, seçkin yüzeyler, alt?n varak ve oymalar gibi yüksek kaliteli klasik mobilyalarda bulunan tüm de?erlerle karakterize edilir.

Koleksiyonlar?n gerçek katma de?erini temsil ederler ve
Cappelletti ürünlerini e?siz ve de?erli k?larlar.

Cappelletti, yetenekli ustalar?n ferforje dövdü?ü metal süslemelerin ve tasar?mlar?n yap?ld??? kal?plar? özel olarak tasarlar.
Bu özellikler, mobilyan?n tüm alanlar?n? kapsayan küresel bir tasar?m kapasitesi ile birle?erek, tasar?ma ça?r?lan mimarlar?n duyarl?l???n?, dö?enecek ortamlar?n nihai al?c?lar?n?n ki?ili?iyle birle?tirmeye olanak tan?r.

Cappelletti markas?, ellili y?llar?n ortalar?nda ?irketi kuran Gino Cappelletti’nin bir sezgisidir.
Zanaatkarl?k ve detaylara gösterilen özen, markan?n yarat?ld??? sütunlard?r.

Tutku, zarafet ve bilginin kar???m? Cappelletti srl’yi tüm dünyada güvenilirli?in simgesi haline getirdi.

Üretilen ilk mobilyalardan itibaren ?irket vizyonunu net bir ?ekilde tan?mlad?: Her ortama uyum sa?layabilecek, geli?ebilecek ve zenginle?ebilecek ürünler sunmak amac?yla zanaatkarlar taraf?ndan tasarlanan ve üretilen %100 Made in Italy lüks ürünler.

en_US
Scroll to Top