HATRIA

Hatria, seramik  gereçleri üretiminde uzmanla?m??, her tür ve ?ekilde lavabolar, zemine monte veya asma klozetler, bideler ve du? tekneleri, ayr?ca mobilya, raflar, aksesuarlar ve havlu ask?lar? üretimi konusunda harikalar yaratm?? ?talyan tasar?m?n? ürünlerine yans?tm?? bir firmad?r. Seramik i?leme konusunda sa?lam bir geçmi?e sahip olan Hatria, özel ve kendine has tasar?mlar? ile yenilikçi çömzümler üretmektedir.

Estetik ara?t?rma, yüksek teknoloji, güvenilirlik ve gelenek de?erlerine göre Hatria, daha dinamik ve gelece?e yönelik bir kavramsal platformu birle?tirme ihtiyac?n? hissetti. Yenilenen kimlik, ayn? zamanda, yeniye do?ru daha büyük ve sürekli bir gerilim arzusunu ileten, daha ince ve daha ince bir vuru?la, art?k daha hafif ve daha yumu?ak bir yaz?ya sahip olan mavi logoda da yer al?yor. Hacimlerin mükemmel dengesi ve zarif hafiflik alg?s? Hatria’n?n yeni imaj?n? karakterize ediyor.

en_US
Scroll to Top