La Fabbrica ? Ava Céramique

?irketleri uluslararas?la?t?rma süreçlerinde destekleme amac? ta??yan bir ?talyan Özel Sermaye Fonu olan Mandarin Capital Partners II, La Fabbrica SpA hisselerinin% 100?ünü sat?n alarak seçkin bir ?irketler kümesi olu?turmay? hedefleyen bir projenin ilk ad?m?n? att?. ?talyan seramik sektöründe ?talya?da yap?lan en iyi ürünlerin tan?t?m?nda üstünlük sa?lad?.

Aksesuar Design olarak sat???n? yapt???m?z  La Fabbrica, yüksek kaliteli kald?r?mlar?n ve seramik zemin kaplamalar?n?n üretimi ve sat??? konusunda uzmanla?m?? bir firmad?r.Ava Céramique ile kalite aray???m?z? ?irket felsefemize dönü?türdük, ürünlerimizi tasar?mdan üretime, sat??a, ara?t?rma laboratuar?ndan üretim tesisine ve yayg?n da??t?m?m?za her zaman e?lik eden bir de?er haline getirdik. ?talya ve yurtd???nda sat?? a??. Devam eden iyile?tirme hedefimiz, mimarlar?n ve iç mimarlar?n teknik gereksinimlerini ve ayr?ca son tüketicilerin zevklerini kar??layabilecek tasar?m ve teknolojiyle ilgili son teknoloji koleksiyonlar olu?turmam?z? sa?lam??t?r. Uzun vadeli bak?? aç?s? ve özveri, hem ?talyan hem de uluslararas? pazarlarda ününü kurarken gün geçtikçe büyümeye ba?layan La Fabrique kurumsal misyonunun bir parças?d?r.

?nce damarlar? ve keskin beyaz tonlar? ile Toskana mermerleri, Michelangelo ve Bernini gibi sanatç?lar taraf?ndan çal??malar?n? ölümsüz k?lmak için kullan?lm??t?r. Bu benzersizlik, bu tür mermerlerin renk ve dokular?n?n mükemmelli?ini seramik versiyonda yeniden yaratan I Marmi serisine ilham verdi. En son dijital bask? teknolojisi, sonsuz yüzey grafikleri olu?turmak için kullan?l?r ve do?al hissi her zaman taze ve orijinal tasar?mlarla kusursuz bir ?ekilde ortaya konan bir koleksiyon olu?turur.

Ava Céramique ? La Fabrique  

fr_FR
Retour haut de page