FIANDRE Türkiye

fiandre Marmi Maximum, her zaman benzersiz olan e?siz renk de?i?imleri ve damar efektleri ile zenginle?tirilmi?, güzel ve dekoratif çözümler sunar. Marmi Maximum?un boyutu, onlar? en seçkin ve nadir ta? oca?? mermerleri ile kar??la?t?r?labilir k?lan tek dikkat çekici özellik de?ildir.

Laboratoire de marbrefiandre taraf?ndan en rafine edilmi? mermerin seçimidir. fiandre laboratuvarlar?nda estetik mükemmelli?i ve üstün performans? tek bir üründe birle?tirmek için, her biri hafif veya çok yo?un damarlar?n yan? s?ra, nadir ve de?erli ta? ocaklar?n?n otantik cazibesi ile karakterize edilen son derece saf tonlar geli?tirilmi?tir.

Antik öneriler fiandre Precious Stones koleksiyonuna hayat verdi. Mermer ve sert ta?lardan esinlenerek sunulan sonsuz renk ?emalar? do?an?n bir yans?mas?d?r. Koleksiyon, mermer ocakç?l??? gelene?ine, ta? ocaklar?n?n tarihine, mitolojinin etkilerine ve ametist gibi ta?lar?n kökeni tarihine, carnelian??n kutsal niteliklerine, malahitin k?ymetine ve kehribar?n antik kökenlerine dayan?larak olu?turulmu?tur.

A??r i? uygulamalar? için yüksek performansl? porselen karo. fiandre?nin ara?t?rma ve mükemmelli?i sa?layan önemli ?irketlerle i?birli?i içinde olu?turdu?u malzemeler, yeni çözümlere ula?mak için öncelikli hedefidir

fiandre Seçkin Ah?ap Maksimum, do?an?n dönü?türülmesinin büyülü ritüellerini ça?r??t?r?r. A?açlar ta?la??r, orijinal odunsu yap?lar?n? korur ve fosille?mi? mücevherlere dönü?ür. Eminent Ah?ap porselen kumta??n?n yüzeyleri, canl? ?f?rça darbeleri? ile kesilebilen, e?siz bir estetikle ince levhalar olu?turan ola?anüstü do?al bir fenomenden esinlenmi?tir.

fiandre : Do?ay? ve teknolojiyi harmanlamay? hayal ettim. Do?al kaynaklar? korumay? hayal ettim. Rüyadan gerçe?e, etraf?m?zdaki do?ay? koruma arzusundan, ah?aba kaliteli bir alternatif yaratma fikri bana geldi: Essenze rüyalar do?ar.

Renk, ?ekil, doku. Biz, içinde ya?ad???m?z dünyay? geli?tirmek için mimarlar?n birlikte e?ece?i unsurlar? yarat?yoruz.Geli?mi? teknolojiler, sofistike malzemeler ve tasar?m trendleri hakk?nda bilgi, fiandre?nin ça?da? mimariye olan katk?s?n? nas?l tan?mlad???d?r.Özel kaplamalara sahip yenilikçi malzemeler, bir mimar?n ????? hareketli bir heykele dönü?türdü?ü bir boyuta dönü?türür.Yarat?c?l?k ruhu mükemmel malzemelerin gücü ile birle?ti?inde, bir mimar profesyonel yetene?ini tümüyle özgürce ifade edebilece?inden emin olabilir.Yeniden ke?fedici alan, al???lm?? s?n?rlar yeniden tan?mland???nda elde edilir.

Fiandre Türkiye?de Aksesuar Design?da. fiandre ürünleri tüm hali ile ?stanbul showroomumuzda sergilenmektedir.Aksesuar design fiandre seramiklerini e?siz tasar?mlar ve benzersiz dokunu?larla en de?erli mü?terilerimize sunuyoruz. Türkiye?de Fiandre , Fiandre Türkiye?de?.!

fr_FR
Retour haut de page