Il PARALUME MARINA

Il Paralume Marina sadece üretmekle kalmaz, yarat?r. Tasar?m ve yenilik, ara?t?rma ve geli?tirme, en büyük ?talyan ustalar?n?n çal??ma teknikleriyle bulu?uyor. Pirinç, ?talyan kristali, Murano cam?, ipek ve organze kuma?lar?n birle?imi, Swarovski Elements ile süslenmi??

IL PARALUME MARINA ?irketinin hikayesi, 1987 y?l?nda Ferronato-Simoncello’nun e?lerinin dekoratif ?TALYAN ayd?nlatmas?na yönelik ortak tutkuya dayal? olarak küçük bir aile i?letmesi kurmas?yla ba?lad?. Takip eden y?llarda, o?ullar? Thomas ve Simone, ürünleri tüm dünyada uluslararas? pazarlamada ve ???klar?n kendilerinin yüksek teknik tasar?m seviyelerinde, s?ras?yla daha fazla itici güç sa?lad?lar.

30 ba?ar?l? y?lda, s?k? çal??malar? ?Il Paralume Marina?ya uluslararas? bir ün kazand?rd? ve bu marka, yüksek Made in Italy i?çilik kalitesiyle birlikte ba?l?l?k ve yarat?c?l???n bir temsili haline geldi. Üretimi, antik pirinç füzyon teknikleri, Murano cam? ve ?talyan Kristalinin üflenmesi ve Bayan Marina’n?n el yap?m? abajurlar?n benzersiz tan?nabilir stiline dayanmaktad?r. Otantik Swarovki kristalleri, üreticilerin ???lt?l? güzelli?ini tamaml?yor. Her ürün elle ve her mü?terinin iste?i göz önünde bulundurularak olu?turulur.

Il Paralume Marina, ki?iye özel ürünlerin üretiminde uzmanla?m??t?r ve her zaman çok çe?itli kuma?lar, süslemeler, püsküller, pirinç, kristal ve cam renkleri aras?ndan seçim yapman?z? sa?lar. Bu ?ekilde, Dan??ana her zaman özel ve tekrarlanamaz, O’nun kendisine ait diyebilece?i, sadece O’na özel bir ?ey yaratma f?rsat? veririz. Il Paralume Marina’n?n mimarlar? ve tasar?mc?lar?, avizelerden spot ???klar?na, banyo aksesuarlar?na ve perde çubuklar?na kadar her ambiyans için tüm koleksiyonu olu?turmaya haz?r. ?ster müstakil bir ev, ister lüks bir otel olsun, her türlü talebi kar??layabiliyoruz. Asl?nda tamamlanan projeler listesinde dünya çap?nda çok say?da üst düzey otel ve rezidans, villa ve kale var.

Tutku, özveri ve detaylara gösterilen özen, Bayan Marina’n?n atölyesine hayat veriyor. Geleneksel manuel süreçlerin yan? s?ra modern teknolojiler, tamamen benzersiz ve yüksek kaliteli, %100 Made in Italy bir ürün elde eder. Kuma?lar?n ve süslemelerin sürekli ara?t?rmas? ve yenili?i, Il Paraluma Marina’y? ?smarlama ürünler yaratmada Lider yap?yor.

 

fr_FR
Retour haut de page