L?NEABETA

Lineabeta, Banyo dünyas?nda eri?ebilir, güzel ve dinamik lüksün markas?d?r.

banyosunu tazelik, i?levsellik, sadelik ve ironi dokunu?lar?yla tasarlamak ve dö?emek isteyenlerin günlük ya?am?n? yorumluyor.

Hepimiz, fonksiyonel ürünlerle donat?lm??, temizli?i kolay, uzun süre dayanacak ve her zaman ça?da? bir esteti?e sahip, ço?u insan?n eri?ebilece?i konforlu bir banyo hayal ediyoruz.
Günlük tasar?m ? getirisinin belirtti?i gibi, günlük olarak basit ve spontane bir ?ekilde ya?anacak bir ortam? arzuluyoruz.

Günlük proaktiflikleri ile markam?z? ve koleksiyonlar?m?z? geli?tirmeye ve geli?tirmeye katk?da bulunan yüzlerce mü?teri / perakendeci ile ortakla?a ülke genelinde var?z.
Özellikle Almanya, Fransa, ?spanya, Danimarka, Benelüks, Orta Do?u ve Amerika Birle?ik Devletleri’nde her zaman d?? pazarlarda bulunur.

Ürünlerimiz için benimsedi?imiz sertifikalar a??rl?kl? olarak CE ve TÜVV’dir. Ancak mü?teri talep ederse, ürün türü veya var?? ülkesinin gerektirdi?i standartlar göz önüne al?nd???nda, Belgelendirme ve Ürün Kalitesinin teknik-profesyonel deste?inden yararlanarak geçici ara?t?rma ve belgelendirmeler yapmak için kendimizi haz?r hale getiriyoruz. Bodys, Ortaklar?m?z. y?llard?r.
Mobilya aksesuarlar?n?n (CERT-17533-2006-AQ-VEN-SINCERT) tasar?m, geli?tirme, üretim ve pazarlama süreçleri için ISO 9001:2015 sertifikas?na sahibiz.

fr_FR
Retour haut de page