SUR

1996?da ba?lad??? dekorasyona, yeni bir boyut getiren Aksesuar Group, mekana özgü üretti?i fonksiyonel, estetik ve kal?c? çözümler sayesinde ya?am alanlar?n?z?n kalitesini zirveye ta??yor. Banyodan mutfa?a, d?? mekan cephe ta?lar?ndan bahçe düzenlemelerine kadar Avrupa?daki lüks markalar?n özel tasar?mlar?n? zevkinize sunan Aksesuar Group, ev dekorasyonunda alternatif ürün gruplar?yla sizleri en son yeniliklerle tan??t?r?yor. Distribütörü oldu?u ve uluslararas? platformda kendini ispatlam?? 100?ün üzerinde özel markan?n ürünlerini bünyesinde toplayan Aksesuar Group, dü?ledi?iniz mekânlar? gerçe?e dönü?türüyor. Aksesuar Group, Türkiye, Azerbaycan ve Irak?ta toplam alan? 7.500 metrekareyi bulan dört ma?azas?nda uzman personeli, güçlü alt yap?s? ve üstün ürün tedarik zinciri ile dünyan?n en zengin ürün yelpazesini sizlere sunuyor.

Ayr?ca bünyesindeki uzman dizayn ekibinin üretti?i alternatif özgün dekorasyon fikirlerini, özel mimari tasar?mlar?yla destekleyerek mekanlar?n?za e?siz bir hava kat?yor. Daha fazla de?er üretmeyi amaçlayan Aksesuar Group, faaliyet gösterdi?i ülkelerde bir çok anahtar teslimi in?aat projesini ba?ar?yla hayata geçirmi? ve teslim etmi?tir. ?n?aat sektöründeki uluslararas? deneyimi ve kulland??? yüksek teknoloji sayesinde, dü?ük in?aat maliyetleriyle üstün nitelikli yap?lar üreten Aksesuar Group, bitirdi?i rezidanslar?, i? merkezleri, restaurant ve otel projeleriyle kentlere kimlik katan modern yap?lar üretmeye devam etmektedir.

V?ZYON

Bulundu?umuz pazarlarda temsilcisi oldu?umuz Dünya markalar?n? en iyi ?ekilde temsil etmek, mekan tasar?m ve uygulamalar?nda verdi?imiz hizmet kalitesiyle global bir marka olmak.

M?SYON

Estetik, fonksiyonel ve kaliteli in?aat malzemelerini, en iyi tasar?m ve uygulama kalitesi ile sunmak,  güncel ya?am kalitesinde sürdürülebilirli?i temin ederek mutlak mü?teri memnuniyeti yaratmak, çözüm ortaklar?m?zla birlikte sat?? ve sat?? sonras? hizmette yakalad???m?z yüksek standartlar ?????nda bir dünya markas? olmak.

RESPONSABILITÉ SOCIALE

Üniversitelerin sektörümüzle ili?kili bölümlerinin teknolojik altyap?lar?n? destekliyoruz. Ayr?ca ilgili bölümlerde ö?renim gören ö?rencilerimizde fark?ndal?k yaratmak amaçl?, sektörel tan?t?m ve bilgilendirme etkinlikleri düzenliyoruz.E?itimlerini tamamlayarak sektöre ad?m atacak gençlerimize dünyadaki geli?en e?ilimler, sektörün önde gelen markalar? ve uluslararas? düzeyde kabul gören kalite standartlar?yla ilgili destek programlar? sunuyor, onlar?n yar?na yönelik i? ve üretkenlikle ilgili niteliklerini geli?tiriyoruz.

fr_FR
Retour haut de page