Местре

Bronces Mestre S.A., 1952 y?l?nda ?spanya?n?n Valensiya ?ehrinde kuruldu. ?? faaliyetine, yüksek kalite ve tasar?m batarya üretimine adanm?? küçük bir esnaf atölyesi gibi ba?lad?. Bu andan itibaren, felsefe üretiminin çekirde?ini asla unutmayan, sanat ve el sanatlar? gibi, zaman?n en yenilikçi üretim hatlar?n?n kurulmas?yla modernizasyon süreci ba?lar.

1980 y?l?nda Bronces Mestre, küresel bir varl??a sahip ?irketler için sanatsal banyo armatürleri üretmeye ba?lad?. ?spanyol lüksü ve dünya çap?nda en prestijli markalar?n ard?ndaki mükemmeliyet tutkusu.

Marta Planell, ?Bugün kristal, marka kimli?imizin bir parças? ve dünyadaki lüks projelerimizin ço?unun ayr?lmaz bir parças?? diyor. ?Swarovski cazibe, moda, zarafet ile e? anlaml?d?r ve tasar?m felsefemiz benzer niteliklere dayanmaktad?r. Sonuç kendini anlat?yor ? inan?lmaz. ?

Mestre ?imdi cazibe, moda, zarafet ile e? anlaml?d?r. Dünya çap?nda lüks projeler için referans haline gelen ultra lük projelerde aranan marka özelli?i ile ön plana ç?km?? bir firmad?r.

ru_RU
?????????? ??????