Bathco, 

Sezgilerimiz ve bilgi birikimimizle s?n?rlar? a?t???m?z 40 y?ld?r geni? bir yelpazede banyo ürünleri tasarl?yor, üretiyor ve da??t?yoruz .

Bugünlerde geçmi?e bakt???m?zda, be? k?tada bulunmaktan gurur duyuyoruz. ??in s?rr? belki de köklerimizi unutmadan en son teknolojiyi i?imize dahil etmemizde yat?yor.

Bugün her zamankinden daha fazla gelece?e bak?yoruz; günden güne kazan?lan ve artmakta olan bilgi birikimi sayesinde büyümeye devam etmek istedi?imiz f?rsatlarla dolu bir gelecek. 

Bathco  i? stratejisinin önemli bir parças?,  tasar?m, kalite ve yenili?e sürekli olarak yat?r?m yapmakt?r  . Bu üç temele dayanarak, mü?teri ihtiyaçlar?n? çözmek ve bizi pazar?n e?ilim de?i?ikliklerine göre ayarlamak için sürekli yeni ürünler geli?tiriyoruz. Bu nedenle, tan?nm?? endüstriyel tasar?mc?lar ve ara?t?rma merkezleri ile düzenli olarak i?birli?i yap?yoruz.

?irketimiz  , kullan?c?lara yeni olanaklar sunan banyo ürünlerinin tasar?m ve geli?tirilmesine oldu?u kadar yeni malzemelerin ara?t?r?lmas?na da büyük bir yat?r?m yapmaktad?r  . Aç?k bir örnek,  2013 y?l?nda gerçekle?tirilen Cantabria Bile?enleri Teknoloji Enstitüsü ile i?birli?imizdir  .

I+D+I projesinin amac?, tamamen Cantabria’da geli?tirilmi?, su geçirmez, dayan?kl?, hafif, do?al biti?li üst düzey bir vitrifiye üretimine olanak sa?layan yenilikçi bir malzeme geli?tirmektir. Bu yeni özel seri, Bathco’nun  banyo sektöründeki uluslararas? lider konumunu te?vik edecek  .

en_US
Scroll to Top