FMG Türkiye

?NSANLARIN H?ZMET?NDE TEKNOLOJ?

Dekoratif teknik seramiklerin üretim süreci en kat? çevre koruma yönetmeliklerine uygundur ve hatta yasal standartlar? a?maktad?r. Malzemeler, en güvenli killerin ve minerallerin s?r kullan?lmadan kar??t?r?lmas?yla elde edilir. , i?lenebilirlik) en iyi s?rs?z porselen ta? e?yalar?n (fayans gövdesi boyunca damarlanma, dona, lekelere ve a??nmaya kar?? yüksek direnç, incelik ve bulunabilirlik) yüksek performans?yla.

 

FMG UZUN B?R GARANT?D?R

FMG?nin ara?t?rma, özel ve patentli teknolojiler, güncelleme ve personel e?itimi konusundaki çabas? mükemmel sonuçlara yol açm??t?r. FMG taraf?ndan üretilen plakalar? kullanarak, hem büyük hem de karma??k ve zarif tasar?ml? yüzeylere kadar hem d?? hem de iç mekanlarda, her türlü yatay veya dikey yüzeyleri kaplayabilirsiniz. Yüzlerce y?ll?k jeolojik dönemler boyunca do?an?n yaratt??? do?as?, FMG Fabbrica Marmi e Granite, do?aya çok benzeyen bir i?leme döngüsü sayesinde sadece birkaç saatte üretim yapabiliyor.

AKT?F TEM?Z HAVA VE ANT?BAKTER?YEL SERAM?K ?

Active, ISO 10678: 2010, ISO 27448-1: 2008 ve ISO 27447: 2009 sertifikas?na sahip dünyadaki tek kirlilik önleyici ve bakteri seramik yer ve duvar karosudur. Fayanslara yap??arak, kimyasal temizlik ürünlerine duyulan ihtiyac? pratik bir ?ekilde yerine getiriyor ve böylece kirlili?i azalt?yor. Dö?emeleri suyla temizleyin veya ya?murun d?? mekan dö?emelerinin üzerine dü?mesine izin verin; tüm kirler kayar!

DO?A ?LE Ö?REN?N

FMG Fabbrica Marmi e Granite, kuruldu?undan bu yana, ta? oca?? mermeri, granit ve ta? üzerinde bir iyile?meyi aç?kça gösteren özelliklere sahip, yaln?zca teknolojik olarak geli?mi? ürünler sunabilmek amac?yla ara?t?rma taahhüdünü sürdürerek her zaman düzenlemelere ve sertifikalara önem vermi?tir.

en_US
Scroll to Top