GAMADECOR

?spanya’n?n en çok satan mutfak mobilyas? üreticisi olmaya devam ediyor

Porcelanosa Grubu’nun mutfak mobilyas? üretiminde uzmanla?m?? ?irketi Gamadecor, lM Cocinas y Baños taraf?ndan haz?rlanan en son endüstri s?ralamas?n?n sonuçlar?na yans?d??? üzere, bu y?l rekabeti bir kez daha geride b?rakt? .

Bu s?n?fland?rmaya göre bu sektörde en çok satan ?spanyol firmas? yine Gamadecor’dur. 2019 y?l?na ili?kin rakamlar, ?irket Sicillerinde ve firmalar?n kendilerinden elde edilen verilerden elde ediliyor ve ?irketin 48.009 milyon Euro’luk sat??la Santos ve Dica gibi di?er firmalar?n önündeki konumunu nas?l konsolide etti?ini gösteriyor. 24.309 milyon ile ikinci s?rada yer alan Santos ve 20.990 milyon ile üçüncü s?rada yer alan Dica’dan uzakl?k.

1987 y?l?nda kurulan Gamadecor, Porcelanosa Grubu’nda karo sektörü d???nda faaliyet gösteren ilk ?irkettir . O zamandan beri, mutfak mobilyas? s?ralamas?nda dördüncü s?radan 2012’de aç?k ara liderli?e yükseldi ve günümüze kadar geldi. Bu de?erin ço?u, ?irketin toplam üretiminin %70’ini olu?turan ihracat?ndan kaynaklanmaktad?r. 2010’dan bu yana, ?irketin i? cirosu tutarl? bir ?ekilde artarak 2019’da mevcut 48.009 milyon Euro’ya ula?t?. 

Herhangi bir banyoyu evin favori alan?na dönü?türen çarp?c? tasar?mlara sahip banyo mobilyalar?. Gamadecor banyo tasar?mlar? kullan?larak yarat?lan, karakter ve üstün kaliteye sahip, özünde zarif banyolar.

Gamadecor’un banyo mobilyas? seçenekleri, klasikten modern avangard tasar?mlara kadar çe?itlilik gösterir. Ah?ap gibi geleneksel ve do?al malzemeleri cila ve cam gibi yenilikçi yüzeylerle birle?tiren mekanlar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
fr_FR
Retour haut de page