ANTONIO LUPI

Tarihte hiçbir zaman eksik olmayan antoniolupi, ancak y?llar önce Antonio Lupi’nin sezgilerinden bir atölye olarak geldi 1932 y?l?nda Vinci’de do?du ve 18 ya??nda mobilya için cam üretimine ba?lad?. K?sa süre sonra cam yerini aynalara b?rakt? ve ekonomik büyümenin karl? y?llar?nda Cristal Lupi Luxor ad? alt?nda pazarlanan ilk banyo mobilyas? ürünleri ortaya ç?kt?.

1969’da sürekli büyümeyi ve zanaatkardan sanayiye son geçi?i onaylayan yeni bir fabrika. Bölgeyle artan bir ba? ve topraklanma, geni?leyen bir ürün yelpazesi sayesinde birkaç y?l süren bir ba?ar?. Sadece iki bin y?l?nda tamamlanacak bir toplu bak?? fikrinin ?afa??nday?z, ancak izlenim güçlüydü, hedef aç?kt? ve gelecekteki yol izlendi. 

007 y?l?nda ?irket logosu revize edilmi?tir. Orijinal markan?n grafiklerini kullanmaya karar verildi?inden beri önemli bir karar, ancak art?k banyo için kalite, güzellik ve tutkunun garantisi olan ?eyin onay?n? artt?r?yor. Bugün antoniolupi , mü?terilerine tamamen zarif ve zarif bir görünüm yaratmak için her ?eyi sunuyor.

ru_RU
?????????? ??????