3d Tasar?m

Uzman tasar?m ekibimizin temel amac?, kullan?c? memnuniyetine odakl? fonksiyonel mekanlar olu?turmakt?r. ?sabetli malzeme seçimi, sürdürülebilir bir kalite ile estetik olgular?n bir araya getirilmesi, en çözümsüz gibi duran konularda bile ?a??rt?c? çözümler sunabilir. Tasar?m ke?iften itibaren sonuca kadar tam da bu yüzden profesyonellerce yönetilmesi gereken bir süreçtir.

Ke?if ekiplerimiz uygulama alan?ndan raporlad?klar? teknik bilgileri tasar?m ekibimize detayl? olarak aktar?r. Tasar?m ekibimiz sizin zevkleriniz do?rultusunda 3D görselleri haz?rlar.

Size özel sundu?umuz bu üstün tasar?m hizmetimiz için ekstra bir ödeme talep etmiyoruz.

Nakliye

Nakliyat, ürünün gerektirdi?i tutum ve davran??lara sahip teknik ekip gerektiren hassas bir süreçtir. Sat?n ald???n?z ürünleri uygun ko?ullar ve araçlarla, hiçbir hizmet bedeli almaks?z?n adresinize teslim ediyoruz.

Servis & Montaj

Her bir ürünün uygun ekip ve araçlarla, ürünün gerektirdi?i titizlikle yerine montajlanmas?, olas? zararlar? ve ek maliyetleri bertaraf etmek aç?s?ndan önemlidir. Mü?teri memnuniyeti odakl? hizmet veren deneyimli uzman ekiplerimizle sat?? sonras?n? destekliyor, kurulum gerektiren tüm ürünler için hiç bir hizmet bedeli alm?yoruz.

Ürün Garantisi

Profesyonel montaj servisimiz, özel e?itimleri gere?i ürün kurulumunda i?inin ehli, test a?amas?nda ise güvenilir oldu?u kadar bütçenize dost bir hizmettir. Montaj?n? yapt???m?z tüm ürünlere 2 y?l firma garantisi ve süresiz servis garantisi avantaj?yla sunuyoruz.

VIP Servis

?stanbul trafi?i malumunuzdur, ?stanbul?da adres bulmak ise ba?ka bir macerad?r. Elbette ki yola ç?kt???n?z taktirde sizi yönlendirme konusunda daima haz?r?z olaca??z. Ancak nerede oldu?unuzu ve sizi saat kaçta almam?z gerekti?ini bizlere bildirdi?iniz taktirde, VIP servis görevlimiz sizi adresinizden alacak ve geli? gidi?te ilgili ya?ayaca??n?z endi?eyi ortadan kald?rmaktan memnuniyet duyacakt?r.
Her hayat özeldir; Aksesuar Design, sizin fark?n?z?

Uygulama

Sat???n? yapt???m?z Dünya markalar?n?n ürün ve aksesuarlar? ile size özel tasarlad???m?z kombinasyonlar?, proje onay? akabinde i?i ele alan uzman ekiplerimizin özenli uygulamalar? ile taçland?r?yoruz.

Be?eni ve al??kanl?klar?n?zla örtü?en kaliteli mekanlarda mutlu ya?aman?z, bizlerin tek referans? olacak.

ru_RU
?????????? ??????